INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro společnost Krajči plus s.r.o., jako provozovatele internetové stránky www.krajci.cz, je seriózní vyřizování objednávek a případně i reklamací zákazníků nejvyšší prioritou. Stejně velký důraz je kladen i na ochranu jejich osobních údajů. Společnost Krajči plus s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/45/ES („nařízení“ nebo „GDPR“).

Tyto Informace o ochraně osobních údajů poskytují zákazníkům společnosti Krajči plus s.r.o. a návštěvníkům internetové stránky www.krajci.cz informace o tom, jaké osobní údaje společnost Krajči plus s.r.o. o fyzických osobách při prodeji zboží v e-shopu, při návštěvách internetových stránek www.krajci.cz a kontaktech s potencionálními zákazníky zpracovává, k jakým účelům a po jakou dobu tyto osobní údaje zpracovává a komu a z jakého důvodu může osobní údaje společnost Krajči plus s.r.o. předat jiným subjektům. Společnost Krajči plus s.r.o. těmito Informacemi o ochraně osobních údajů rovněž informuje o tom, jaká práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů fyzickým osobám náleží.

Co jsou osobní údaje a jaké osobní údaje společnost Krajči plus s.r.o. zpracovává

Nařízení definuje osobní údaje jako veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby („údaje“).

Společnost Krajči plus s.r.o. v souvislosti s prodejem zboží zpracovává o fyzických osobách:

1. Údaje nutné pro uzavření a plnění smlouvy, a to:
jméno a příjmení,
– e-mail,
– telefon,
– ulice a číslo popisné,
– město, PSČ, stát,
– popř. název obchodní firmy,
– údaje o platební kartě, popř. číslo bankovního účtu.

Tyto údaje jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování Vašich plateb za nakoupené zboží, za účelem dodávek zboží, pro daňové a účetní účely, ke komunikaci s Vámi, vymáhání případných dluhů a pro ochranu oprávněných zájmů naší společnosti.

2. Údaje o zakoupeném zboží, a to:
– druh a specifikace zboží,
– objem poskytnutého zboží a jeho cena.

3. Údaje z komunikace se zákazníkem, a to:
– písemná a elektronická komunikace,
– chatové a videochatové komunikace,
– zápisy osobní komunikace se zákazníkem.

Tyto údaje společnost Krajči plus s.r.o. získá při komunikaci související s poskytováním zboží zákazníkovi.

Povinné zpracování osobních údajů

Pro účely plnění smlouvy, ze zákonných důvodů a pro ochranu oprávněných zájmů společnosti Krajči plus s.r.o. zpracovává Vaše údaje bez nutnosti souhlasu s tímto zpracováním. Poskytnutí takových údajů je povinné a nelze jej odmítnout. Bez poskytnutí údajů nutných k těmto účelům není možné poskytovat naše služby, respektive Vám prodávat naše zboží. Pro jiné účely údaje nezpracováváme.

Společnost Krajči plus s.r.o. tak nepotřebuje Váš souhlas se zpracováním údajů pro tyto účely:

– zajišťování prodeje zboží, platebních transakcí a dalších služeb spojených s prodejem zboží – plnění smlouvy,
– procesy spojené s identifikací zákazníka – plnění smlouvy,
– plnění zákonný daňových povinností – plnění zákonných povinností,
– pro naplnění povinnosti součinnosti se státními orgány, pro účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení – plnění zákonných povinností,
– vymáhání dluhů a další zákaznické spory – oprávněný zájem,
– zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv společnosti Krajči plus s.r.o. – oprávněný zájem,
– evidence dlužníků – oprávněný zájem.

Společnost Krajči plus s.r.o. zpracovává tyto údaje v nezbytném rozsahu pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení, případně po dobu stanovenou právními předpisy. Poté jsou údaje vymazány.

V případě zakoupení zboží společnost Krajči plus s.r.o. zpracovává údaje nutné pro uzavření smlouvy, údaje o zakoupeném zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a společností Krajči plus s.r.o. po dobu 10 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

V případě jednání mezi společností Krajči plus s.r.o. a potencionálním zákazníkem, případně návštěvníkem internetových stránek provozovaných na serveru www.krajci.cz, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, společnost Krajči plus s.r.o. zpracovává poskytnuté údaje po dobu 10 let od příslušného jednání.

Společnost Krajči plus s.r.o. archivuje vystavené faktury v souladu s ust. § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Sdílení osobních údajů s dalšími subjekty

Společnost Krajči plus s.r.o. při plnění závazků ze smluv využívá specializované a odborné služby jiných subjektů, které mají v případě předání údajů od společnosti Krajči plus s.r.o. jakožto správce osobních údajů postavení zpracovatelů osobních údajů. Mezi společností Krajči plus s.r.o. a těmito zpracovateli jsou uzavřeny smlouvy o zpracování údajů, ve kterých jsou upraveny povinnosti zpracovatelů k ochraně a zabezpečení údajů. Zpracovatelé zpracovávají údaje o fyzických osobách pouze v rámci pokynů od společnosti Krajči plus s.r.o. a nesmí je využít jinak. Jedná se zejména o zpracovatele v oblasti správy IT systémů.

Společnost Krajči plus s.r.o. při plnění svých zákonných povinností předává údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

Způsob zpracování osobních údajů

Společnost Krajči plus s.r.o. zpracovává údaje manuálně i automatizovaně a o všech těchto činnostech vede evidenci.

Práva subjektů údajů dle nařízení

Subjekt údajů má s účinností GDPR ode dne 25. 5. 2018 následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům:
– subjekt údajů má právo získat od společnosti Krajči plus s.r.o. potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány.

Právo na informace:
– subjekt údajů má právo na informace o účelu a právním důvodu zpracování osobních údajů, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, úmyslu předat osobní údaje do třetí země, plánované době, po kterou budou osobní údaje u společnosti Krajči plus s.r.o. uloženy, o právech vyplývajících pro subjekt údajů z nařízení, o tom, zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje společnosti Krajči plus s.r.o. poskytnout a jaký je důsledek jejich neposkytnutí, zda dochází k automatizovanému rozhodování.

Právo na opravu nepřesných údajů:
– subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů. Společnost Krajči plus s.r.o. vždy provede opravu, s ohledem na dané technické možnosti, bez zbytečného odkladu.

Právo na výmaz:
– subjekt údajů má právo na výmaz takových osobních údajů, které se ho týkají, a společnost Krajči plus s.r.o. je povinna tyto osobní údaje bez zbytečného odkladu s ohledem na dané technické možnosti vymazat: a) pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, b) subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje jiný právní důvod pro zpracování, c) subjekt údajů vznese námitku proti zpracování a neexistují důvody pro zpracování, d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti společnosti Krajči plus s.r.o. To neplatí v případě, že společnost Krajči plus s.r.o. potřebuje tyto údaje pro plnění právních povinností, pro účely archivace, výkon nebo obhajobu právních úkonů či z důvodu veřejného zájmu.

Právo na omezení zpracování:
– subjekt údajů má právo, aby společnost Krajči plus s.r.o. dočasně omezila zpracování osobních údajů, pokud popře přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

Právo na přenositelnost:
– subjekt údajů má právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl společnosti Krajči plus s.r.o., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat společnost Krajči plus s.r.o. o předání těchto údajů jinému správci. Společnost Krajči plus s.r.o. je oprávněna nevyhovět žádosti subjektu údajů v případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob.

Právo vznést námitku:
– subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je založeno na oprávněném zájmu společnosti Krajči plus s.r.o. Společnost Krajči plus s.r.o. je oprávněna takové osobní údaje zpracovávat přes vznesenou námitku jen, pokud prokáže oprávněné důvody zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů.

Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném individuálním rozhodování:
– subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobných způsobem významně dotklo. Společnost Krajči plus s.r.o. žádné automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů neprovádí.

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

SOUBORY COOKIES

Používáme soubory cookies, které jsou nástrojem k zajištění optimálního fungování našich stránek a umožňují nám přizpůsobit obsah stránek vám na míru. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Informace shromážděné prostřednictvím souborů cookies mohou být zpracovávány i mimo Evropskou unii.

Pokud již nyní rozumíte, proč po Vás žádáme, můžete akceptovat všechny cookies tlačítkem Rozumím a Ulo. Pokud se chcete o souborech cookies dovědět více, klikněte na tento odkaz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie nebo přejděte do jejich podrobného nastavení níže, kde si budete moci nastavit, které cookies budeme moci používat. Máte právo určit, které soubory cookies smíme používat, a to až na soubory cookies nezbytně nutné. Tyto jsou nezbytné pro řádné fungování našich webových stránek a jejich nastavení změnit nelze.

Nezbytné cookies (vždy zapnuto)
– Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné k tomu, aby naše webové stránky a všechny jejich funkce správně pracovaly.
– Bez těchto souborů cookies bychom nemohli poskytnout služby online prodeje a objednávky.
– Umožňují nám optimalizovat výkon našich webových stránek.
– Jsou nezbytné také pro IT bezpečnost.
– Díky nim nepřicházíte o předchozí akce provedené v rámci prohlížeče na webových stránkách.
– Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, umožňují nám pamatovat si vaše předchozí nastavení a akce, i nastavení souhlasu s použitím některých nebo všech souborů cookies.

Analytické cookies
– Jejich akceptací nám umožníte analyzovat výkonnost našich webových stránek a optimalizovat jejich funkce a ovládání.
– Tyto cookies nám umožňují shromažďovat informace, jakým způsobem naše webové stránky používáte, a měřit výkonnost našich webových stránek a online kampaní.
– Díky nim víme, které části naší webové prezentace jsou pro vás zajímavé a umožňují nám zlepšit nabídku vám na míru.

Marketingové cookies

– Tyto soubory jsou na naší stránce nastaveny z důvodu reklamy.
– Mohou sloužit pro vytváření profilů o vašich zájmech a preferencích.
– Umožní nám následně lépe cílit reklamu a vyhodnocovat marketingové kampaně.
– Pokud je nepovolíte, propagace našich produktů na vás bude méně cílena a nezohlední vaše preference.

Cookies třetích subjektů

– Obsah těchto souborů cookies určují třetí strany, např. Google nebo Facebook.
– Jedná se o soubory, jimiž si třetí strany mohou ukládat své znalosti o návštěvnících stránek.
– Jejich obsah integrujeme pomocí „sociálních pluginů“, které poskytují naše webové stránky.

Prostřednictvím výše uvedených souborů cookies tedy shromažďujeme informace ve výše uvedeném rozsahu, a tyto uchováváme. Pokud se rozhodnete odmítnout používat soubory cookies, které vyžadují udělení souhlasu, budeme vaše přání respektovat. Zároveň však nemůžeme zaručit, že vám dokážeme poskytnout kompletní služby na těchto stránkách spočívající např. v online nákupu našeho zboží.

Soubory cookies jsou uchovávány také ve vašem počítači. Zde jsou soubory cookies ukládány na základě vašeho souhlasu s nastavením vašeho internetového prohlížeče, který toto ukládání povoluje. Chcete-li svůj souhlas s používáním těchto cookies odvolat, musíte tak učinit v nastavení vašeho internetového prohlížeče. Soubory cookies třetích stran smazat nemůžeme. Pokud chcete smazat všechny soubory cookies třetích stran, musíte tak učinit v nastavení svého prohlížeče. Doporučujeme vám ale, a to s ohledem na výhody souborů cookies, jejich využívání.

V některých případech se může stát, že informace o souborech cookies jsou zpracovávány mimo EU. V těchto zemích zpravidla není poskytována ochrana soukromí ve standardu EU. Tomuto se snažíme předejít volbou vhodných nástrojů a poskytovatelů služeb. Pro zpracování některých dat využíváme např. Google Analytics.

V případě dotazů nebo připomínek nebo v případě, že nesouhlasíte s využitím služby poskytované soubory cookies, nás neváhejte kontaktovat na naší adrese alzbeta@krajci.cz případně poštou na adrese Krajči plus s.r.o., Divnice 140, Slavičín 763 26. Zde také můžete vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu.

Nastavit soubory cookies můžete kdykoliv ZDE.