INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro společnost Krajči plus s.r.o., jako provozovatele internetové stránky www.krajci.cz, je seriózní vyřizování objednávek a případně i reklamací zákazníků nejvyšší prioritou. Stejně velký důraz je kladen i na ochranu jejich osobních údajů. Společnost Krajči plus s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/45/ES („nařízení“ nebo „GDPR“).

Tyto Informace o ochraně osobních údajů poskytují zákazníkům společnosti Krajči plus s.r.o. a návštěvníkům internetové stránky www.krajci.cz informace o tom, jaké osobní údaje společnost Krajči plus s.r.o. o fyzických osobách při prodeji zboží v e-shopu, při návštěvách internetových stránek www.krajci.cz a kontaktech s potencionálními zákazníky zpracovává, k jakým účelům a po jakou dobu tyto osobní údaje zpracovává a komu a z jakého důvodu může osobní údaje společnost Krajči plus s.r.o. předat jiným subjektům. Společnost Krajči plus s.r.o. těmito Informacemi o ochraně osobních údajů rovněž informuje o tom, jaká práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů fyzickým osobám náleží.

Co jsou osobní údaje a jaké osobní údaje společnost Krajči plus s.r.o. zpracovává

Nařízení definuje osobní údaje jako veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby („údaje“).

Společnost Krajči plus s.r.o. v souvislosti s prodejem zboží zpracovává o fyzických osobách:

1. Údaje nutné pro uzavření a plnění smlouvy, a to:
jméno a příjmení,
– e-mail,
– telefon,
– ulice a číslo popisné,
– město, PSČ, stát,
– popř. název obchodní firmy,
– údaje o platební kartě, popř. číslo bankovního účtu.

Tyto údaje jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování Vašich plateb za nakoupené zboží, za účelem dodávek zboží, pro daňové a účetní účely, ke komunikaci s Vámi, vymáhání případných dluhů a pro ochranu oprávněných zájmů naší společnosti.

2. Údaje o zakoupeném zboží, a to:
– druh a specifikace zboží,
– objem poskytnutého zboží a jeho cena.

3. Údaje z komunikace se zákazníkem, a to:
– písemná a elektronická komunikace,
– chatové a videochatové komunikace,
– zápisy osobní komunikace se zákazníkem.

Tyto údaje společnost Krajči plus s.r.o. získá při komunikaci související s poskytováním zboží zákazníkovi.

Povinné zpracování osobních údajů

Pro účely plnění smlouvy, ze zákonných důvodů a pro ochranu oprávněných zájmů společnosti Krajči plus s.r.o. zpracovává Vaše údaje bez nutnosti souhlasu s tímto zpracováním. Poskytnutí takových údajů je povinné a nelze jej odmítnout. Bez poskytnutí údajů nutných k těmto účelům není možné poskytovat naše služby, respektive Vám prodávat naše zboží. Pro jiné účely údaje nezpracováváme.

Společnost Krajči plus s.r.o. tak nepotřebuje Váš souhlas se zpracováním údajů pro tyto účely:

– zajišťování prodeje zboží, platebních transakcí a dalších služeb spojených s prodejem zboží – plnění smlouvy,
– procesy spojené s identifikací zákazníka – plnění smlouvy,
– plnění zákonný daňových povinností – plnění zákonných povinností,
– pro naplnění povinnosti součinnosti se státními orgány, pro účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení – plnění zákonných povinností,
– vymáhání dluhů a další zákaznické spory – oprávněný zájem,
– zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv společnosti Krajči plus s.r.o. – oprávněný zájem,
– evidence dlužníků – oprávněný zájem.

Společnost Krajči plus s.r.o. zpracovává tyto údaje v nezbytném rozsahu pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení, případně po dobu stanovenou právními předpisy. Poté jsou údaje vymazány.

V případě zakoupení zboží společnost Krajči plus s.r.o. zpracovává údaje nutné pro uzavření smlouvy, údaje o zakoupeném zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a společností Krajči plus s.r.o. po dobu 10 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

V případě jednání mezi společností Krajči plus s.r.o. a potencionálním zákazníkem, případně návštěvníkem internetových stránek provozovaných na serveru www.krajci.cz, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, společnost Krajči plus s.r.o. zpracovává poskytnuté údaje po dobu 10 let od příslušného jednání.

Společnost Krajči plus s.r.o. archivuje vystavené faktury v souladu s ust. § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Sdílení osobních údajů s dalšími subjekty

Společnost Krajči plus s.r.o. při plnění závazků ze smluv využívá specializované a odborné služby jiných subjektů, které mají v případě předání údajů od společnosti Krajči plus s.r.o. jakožto správce osobních údajů postavení zpracovatelů osobních údajů. Mezi společností Krajči plus s.r.o. a těmito zpracovateli jsou uzavřeny smlouvy o zpracování údajů, ve kterých jsou upraveny povinnosti zpracovatelů k ochraně a zabezpečení údajů. Zpracovatelé zpracovávají údaje o fyzických osobách pouze v rámci pokynů od společnosti Krajči plus s.r.o. a nesmí je využít jinak. Jedná se zejména o zpracovatele v oblasti správy IT systémů.

Společnost Krajči plus s.r.o. při plnění svých zákonných povinností předává údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

Způsob zpracování osobních údajů

Společnost Krajči plus s.r.o. zpracovává údaje manuálně i automatizovaně a o všech těchto činnostech vede evidenci.

Práva subjektů údajů dle nařízení

Subjekt údajů má s účinností GDPR ode dne 25. 5. 2018 následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům:
– subjekt údajů má právo získat od společnosti Krajči plus s.r.o. potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány.

Právo na informace:
– subjekt údajů má právo na informace o účelu a právním důvodu zpracování osobních údajů, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, úmyslu předat osobní údaje do třetí země, plánované době, po kterou budou osobní údaje u společnosti Krajči plus s.r.o. uloženy, o právech vyplývajících pro subjekt údajů z nařízení, o tom, zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje společnosti Krajči plus s.r.o. poskytnout a jaký je důsledek jejich neposkytnutí, zda dochází k automatizovanému rozhodování.

Právo na opravu nepřesných údajů:
– subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů. Společnost Krajči plus s.r.o. vždy provede opravu, s ohledem na dané technické možnosti, bez zbytečného odkladu.

Právo na výmaz:
– subjekt údajů má právo na výmaz takových osobních údajů, které se ho týkají, a společnost Krajči plus s.r.o. je povinna tyto osobní údaje bez zbytečného odkladu s ohledem na dané technické možnosti vymazat: a) pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, b) subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje jiný právní důvod pro zpracování, c) subjekt údajů vznese námitku proti zpracování a neexistují důvody pro zpracování, d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti společnosti Krajči plus s.r.o. To neplatí v případě, že společnost Krajči plus s.r.o. potřebuje tyto údaje pro plnění právních povinností, pro účely archivace, výkon nebo obhajobu právních úkonů či z důvodu veřejného zájmu.

Právo na omezení zpracování:
– subjekt údajů má právo, aby společnost Krajči plus s.r.o. dočasně omezila zpracování osobních údajů, pokud popře přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

Právo na přenositelnost:
– subjekt údajů má právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl společnosti Krajči plus s.r.o., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat společnost Krajči plus s.r.o. o předání těchto údajů jinému správci. Společnost Krajči plus s.r.o. je oprávněna nevyhovět žádosti subjektu údajů v případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob.

Právo vznést námitku:
– subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je založeno na oprávněném zájmu společnosti Krajči plus s.r.o. Společnost Krajči plus s.r.o. je oprávněna takové osobní údaje zpracovávat přes vznesenou námitku jen, pokud prokáže oprávněné důvody zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů.

Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném individuálním rozhodování:
– subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobných způsobem významně dotklo. Společnost Krajči plus s.r.o. žádné automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů neprovádí.

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Osobní údaje a cookie

Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

Co je soubor cookie?

Jedná se vlastně o malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány. Dokážeme tak odlišit (nikoliv však identifikovat) jednotlivé uživatele od sebe a přizpůsobit obsah konkrétním preferencím. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

K čemu se cookies používají?

Cookies slouží k několika účelům. Na stránkách našeho webu používáme tyto cookies:

Technická cookies: k tomu, aby náš web fungoval správně (např. abyste si mohli vytvořit uživatelský profil, přihlásit se do něj a abyste mohli nakupovat zboží a služby), používáme technická cookies. Bez nich by náš web vůbec nemohl vůbec fungovat.

Funkční cookies: abyste se nemuseli neustále přihlašovat a abyste si nemuseli pořád dokola nastavovat své preference (např. nastavení měny nebo jazyka), pomáhají vám funkční cookies. V takovém případě je vaše heslo vždy zašifrované. Používání těchto cookies není nezbytné, ale výrazně vám zpříjemní a ulehčí návštěvu našich webových stránek.

Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhají vylepšit náš web, z čehož ve výsledku těžíte opět vy. Analytické cookies na našem webu jsou shromažďovány skriptem společnosti Google Inc., která následně tato data anonymizuje. Po anonymizaci se již nejedná o osobní údaje, protože anonymizované cookies nelze přiřadit konkrétnímu uživateli, resp. konkrétní osobě. My pracujeme pouze s cookies v anonymizované podobě. Proto nedokážeme z cookies zjistit, jak se konkrétní uživatel na našem webu choval (jaké stránky navštívil, jaké zboží si prohlížel apod.)

Poznatky z těchto cookies používáme i pro reklamní účely, kdy vám na základě těchto údajů můžeme zobrazovat reklamu i na cizích webových stránkách, kterou ve vztahu k vám považujeme za relevantní. Pokud chcete mít kontrolu nad tím, jaké vaše analytické cookies zpracováváme, můžete použít tento přídavný program od Googlu (lze spustit pouze z počítače).

Jak můžete ovlivnit, které z vašich cookies budeme zpracovávat

Stačí používat některý z běžných internetových prohlížečů (např. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech, popř. si v prohlížeči můžete ukládání cookies zcela zakázat. Pokud však zakážete i zpracovávání technických a funkčních cookies, znemožníte tím fungování některým funkcím, které vám pomáhají.

Zpracovávání analytických cookies z naší strany můžete mít snadno pod kontrolou, pokud budete používat tento přídavný program od Googlu (lze spustit pouze z počítače). Vypnutím analytických cookies nám nicméně bohužel podstatně ztížíte zlepšování našeho webu.

Detaily o cookies na tomto webu (anonymizované):

– ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují:
— sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy;
— zobrazovat vám různé varianty našeho webu, pokud testujeme nové funkcionality;
— přizpůsobovat pro vás obsah našeho webu, například vám zobrazit přednostně produkty, které jste si již prohlédli, a zobrazovat vám další nabídky na míru na našem webu;
– umožňujeme uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít:
— ke sběru údajů o vašem chování na našem webu a na dalších webových stránkách;
— pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web;
— k propojení se sociálními sítěmi, jako je Facebook, zajištění funkcí jako je tlačítko „To se mi líbí“ a zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy na těchto sociálních sítích a jiných webových stránkách, než je náš web.

Za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web, také předáváme reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu. Takovým partnerům však nepředáváme vaše identifikační údaje (data jsou anonymizována). Seznam partnerů:
– Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads.
– Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy.

Provozované služby, využívající cookies:
– Google analytics – zaznamenává cookie a použití webu
– Facebook – zaznamenává cookie a použití webu

Zabezpečení osobních údajů

V souladu s platnou právní normou zajišťujeme ochranu osobních údajů, které zpracováváme a uchováváme, a to prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření.

Na koho se obrátit v případě konkrétního požadavku či doplňujících informací

Pokud máte další dotazy, přejete si poskytnout detailnější informace k některému z bodů, žádáte o výmaz či editaci nesprávných údajů, kontaktujte nás na adrese: info@agp-naradi.cz.

Nastavit soubory cookies můžete kdykoliv ZDE.